Quản lý dự án

Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để sản xuất từng mẫu để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn nhấn mạnh vào việc giao hàng đúng thời gian.


Chúng tôi lập kế hoạch và yêu cầu xử lý cho từng dự án, kiểm soát chặt chẽ quy trình, tiến hành kiểm tra và thử nghiệm trước khi bước vào các quy trình tiếp theo. Một kỹ sư dự án luôn được chỉ định theo dõi tiến độ dự án để đảm bảo rằng các mẫu nguyên mẫu bạn sẽ nhận được có kích thước chính xác, được lắp ráp tốt và hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thiết kế của bạn về màu sắc và xử lý bề mặt.