Để xác minh hình dạng của sản phẩm

  • Mục đích của nguyên mẫu của bạn là gì? Nếu nguyên mẫu sẽ được sử dụng cho triển lãm thương mại hoặc xác minh ID của sản phẩm mới, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gia công CNC để sản xuất.

    2022-03-21

 1