Kỹ thuật đảo ngược

  • Kỹ thuật đảo ngược có thể được coi là một quá trình từ sản phẩm đến thiết kế. Nói một cách đơn giản, kỹ thuật đảo ngược là quá trình lấy dữ liệu kỹ thuật (bao gồm các bản thiết kế hoặc mô hình dữ liệu khác nhau) từ các sản phẩm hiện có.

    2022-03-21

 1