Kỹ thuật đảo ngược

Kỹ thuật đảo ngược

2022-03-21

Kỹ thuật đảo ngược có thể được coi là một quá trình từ sản phẩm đến thiết kế. Nói một cách đơn giản, kỹ thuật đảo ngược là quá trình lấy dữ liệu kỹ thuật (bao gồm các bản thiết kế hoặc mô hình dữ liệu khác nhau) từ các sản phẩm hiện có. Bordersun cung cấp một máy đọc laser để quét sản phẩm hiện có và lấy dữ liệu đường bao ba chiều, hợp tác với phần mềm đảo ngược chuyên nghiệp để tái tạo lại mô hình và cuối cùng tạo chương trình để thực hiện gia công CNC.


Theo nghĩa này, kỹ thuật đảo ngược đã được sử dụng trong thiết kế công nghiệp từ lâu. Ví dụ, thiết kế gác xép tàu thường được sử dụng trong ngành công nghiệp đóng tàu thời kỳ đầu là một ví dụ điển hình về kỹ thuật đảo ngược.


Nếu bạn đã có mẫu nhưng chưa có dữ liệu 3D, bạn có thể gửi mẫu để làm nguyên mẫu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xây dựng lại mô hình, gửi dữ liệu 3D cho bạn để xác nhận hoặc trực tiếp xử lý các nguyên mẫu dựa trên sự chấp thuận của bạn.